Wat als ik de woning of bouwgrond aanvaard?


Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Nadat we jou een sociale koopwoning of bouwgrond hebben toegewezen, vragen we jou om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In deze belofte van aankoop verbind jij je om de sociale koopwoning of bouwgrond aan te kopen.


Op het moment dat je de belofte van aankoop ondertekent, betaal je ook een waarborg. Dat bedrag is maximaal 5.024 euro (voor sociale koopwoningen) of 2.150 euro (voor sociale bouwgronden).


Daarna breng je je lening in orde.         


Verkoopakte en kosten 

Na de ondertekening van de belofte van aankoop zal je uitgenodigd worden om de verkoopakte te ondertekenen. Je moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten betalen. 


Koop je uiteindelijk de woning of bouwgrond toch niet? Dan krijg je deze waarborg niet volledig terug, tenzij je overmacht kunt aantonen.


Plichten

 1. Koop je een sociale woning, dan moet je twintig jaar in de woning wonen.

  De termijn van twintig jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

  Je mag de woning tijdens die periode niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Het verbod om een zakelijk recht af te staan, houdt in dat je de woning bijvoorbeeld niet (geheel of gedeeltelijk) mag verkopen, schenken, in erfpacht geven, … Je mag de woning wel inbrengen in de huwelijksgemeenschap.

  Als je zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 20 jaar, dan moet één van je erfgenamen de verplichtingen verder naleven. Dit geldt enkel voor de erfgenamen die een zakelijk recht erfden om de woning te bewonen (bijvoorbeeld: vruchtgebruik, volle eigendom).

  Leef jij of één van jouw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kunnen we een schadevergoeding eisen. Soms kunnen we beslissen om de woning opnieuw te kopen (wederinkoop).
   
 2. Koop je een sociale bouwgrond, dan moet je er binnen vier jaar een woning op bouwen volgens de juiste bouwvolumenormen. 

  De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

  Startte er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit, dan ontbinden we de verkoopakte.

  Zijn er binnen die vier jaar al werken gebeurd, maar is de woning nog niet winddicht? Bouw je de woning niet volgens de juiste bouwvolumenormen? Dan betaal je ons de schadevergoeding zoals die in de verkoopakte staat.

  Je moet ook tien jaar in de woning wonen. Deze termijn van tien jaar loopt vanaf de voorlopige oplevering van de woning. Je mag de woning tijdens die periode, net zoals bij een sociale koopwoning, niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Als je zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 10 jaar dan moet één van je erfgenamen, net zoals bij sociale koopwoningen, de verplichtingen verder naleven. 

  Leef jij of één van jouw erfgenamen deze verplichting niet na, dan betaal je een schadevergoeding.